Co to za badanie i jak będzie przebiegać?

Wypełnianie ankiety potrwa ok. 20 minut. Aby do niej przystąpić, trzeba mieć skończone 18 lat i wyrazić świadomą zgodę na udział w przedsięwzięciu. Żeby zgoda była rzeczywiście świadoma :-), niezbędne jest zrozumienie w jaki sposób dane, które Państwo pozostawią będą chronione, jak wykorzystane, a następnie jak zarchiwizowane. Proszę o przeczytanie poniższego dokumentu i zaznaczenie zgody na przejście badania. Zapraszamy!

ŚWIADOMA ZGODA NA UDZIAŁ W BADANIU NAUKOWYM

tytuł projektu:
„Czy ma znaczenie to, co myślisz o stresie?”

instytucja odpowiedzialna:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31

osoba odpowiedzialna:
mgr Dorota Mierzejewska-Floreani
dmierzejewska-floreani@swps.edu.pl oraz +48 662 780 280


Projekt zaopiniowany pozytywnie przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych. Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Opinia nr 2/2020.


Prosimy o uważne zapoznanie się z opisem realizowanego projektu naukowego i wyrażenie zgody na udział.

Opis realizowanych badań: Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Czy ma znaczenie to, co myślisz o stresie?”, który służy zaadaptowaniu do warunków polskich opracowanej na Uniwersytecie Stanforda oryginalnej wersji kwestionariusza Stress Mindset Measure SMM. Badanie polega na uzupełnieniu ankiety socjodemograficznej, odpowiedzi na pytanie o ocenę swojego stanu zdrowia oraz na wypełnieniu zestawu dziewięciu kwestionariuszy: 1. Kwestionariusza Metanastawienia Wobec Stresu KMS, mierzącego ogólne nastawienie wobec stresu oraz nastawienie wobec specyficznego jego źródła; 2. Skróconej wersji Wielowymiarowego Inwentarza do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE, oceniającego strategie radzenia sobie ze stresem; 3. Skali Orientacji Pozytywnej, diagnozującej tendencję do zauważania i przywiązywania wagi do pozytywnych aspektów życia, doświadczeń i samego siebie; 4. Inwentarza Osobowości TIPI, określającego pięć cech osobowości (neurotyczność, ekstrawersję, sumienność, ugodowość oraz otwartość na doświadczenie); 5. Skróconej wersji skali Krytyczne wydarzenia życiowe KWŻ, służącej do pomiaru stanowiących stresory krytycznych wydarzeń życiowych; 6. Skali oceny depresyjności w populacji CESD-R, szacującej poziom objawów depresyjnych; 7. Kwestionariusza Postrzeganego Stresu w Pracy PSwP, który umożliwia oznaczenie poziomu stresu związanego z aktywnością zawodową; 8. Skali Sprężystości Psychicznej, mierzącej zdolność do dostosowania zakresu samokontroli do wymogów sytuacji; oraz 9. Skali Samokontroli, sondującej pięć charakterystyk związanych z samokontrolą. Badanie potrwa ok. 15-17 minut;

Informacja dla uczestnika: Uczestnictwo w badaniu jest całkowicie dobrowolne, a odmowa nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Również po wyrażeniu zgody, w trakcie trwania badania, w dowolnym momencie można wycofać się bez podawania przyczyny. Istnieje też możliwość wycofania zgody na przetwarzanie uzyskanych danych po ukończeniu ankiety. Uzyskane wyniki są poufne, co oznacza, że indywidualne dane uzyskane od uczestnika nie będą rozpowszechniane w sposób umożliwiający identyfikację osoby, a jedynie przetwarzane w celu opracowania naukowego. Niniejszy dokument potwierdzający zgodę na udział w badaniach będzie przechowywany zgodnie z zasadami przechowywania dokumentacji poufnej. W przypadku pytań lub wątpliwości, na każdym etapie badania, a także po jego zakończeniu, prosimy kontaktować się e-mailowo z osobą odpowiedzialną za projekt. Osobie tej można również zgłosić chęć zapoznania się ze zbiorczymi wynikami projektu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych*: Zgodnie z art. 13 RODO* uprzejmie informujemy, że administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, 03-815, Warszawa. Przetwarzanie podanych danych jest niezbędne do przeprowadzenia projektu badawczego „Czy ma znaczenie to, co myślisz o stresie?” na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej poprzez wypełnienie zgłoszenia udziału w realizowanym projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zbierane dane są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony Pani/Pana podstawowych praw i interesów. Po zakończeniu procesu zbierania danych badawczych Pani/Pana dane osobowe zostaną w pełni zanonimizowane. Odbiorcami danych zawartych w korespondencji e-mail będzie dostawca hostingu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych będzie jednoznaczne z przerwaniem udziału w projekcie badawczym. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wysyłając wiadomość e-mail na adres dmierzejewska-floreani@swps.edu.pl. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z przysługujących na mocy RODO praw lub w celu pozyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy skontaktować się z wyznaczonym przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Inspektorem Ochrony Danych (iod@swps.edu.pl). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, natomiast konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w ww projekcie badawczym.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgoda na udział w badaniu: Oświadczam, że zaznajomiłam(-em) się z informacją dla osoby badanej. Z własnej i nieprzymuszonej woli zgadzam się uczestniczyć w tym badaniu. Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie, 03-815, w celu realizacji mojego uczestnictwa w badaniu i dla potrzeb realizacji jego celów:


    ZANIM SIĘ ZGODZĘ, CHCĘ ZADAĆ PYTANIE