Koszyk

Koszyk jest pusty

Opróżnij koszyk

Koszyk

Koszyk jest pusty

Opróżnij koszyk

Mateusz Banaszkiewicz

Psycholog zdrowia

Polityka prywatności

 §.1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników witryny mateuszbanaszkiewicz.com (dalej: “Witryna”) jest Mateusz Banaszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Banaszkiewicz M Power Ideas z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. J. Sitnika 1/20 (dalej: „Administrator”).
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) a także aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

§2. Administrator danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Witryny. Przetwarzanie odywa się, w zależności od charakteru świadczonej usługi:
  1. na podstawie zgody przez wyrażonej przez użytkownika Witryny;
  2. na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu Administratora. 
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO i Ustawą o ochronie danych osobowych;
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności wraz z Załącznikami;
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i ukształtowania treści umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem trzecim, jej zmiany bądź rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Każda osoba, której dane przetwarza Administartor ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@mateuszbanaszkiewicz.com
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu umowy łączącej go z klientem lub cofnięciu zgody w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych. 
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji roszczeń podmiotu danych lub przez czas trwania uzasadnionego interesu biznesowego Administratora, nie dłużej jednak, niż jest to konieczne lub wynika z przepisów prawa.
 7. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakresie niszczenia nośników zawierających przetwarzane przez niego dane. 
 8. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 
 10. Usunięcie danych zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 3. Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator, w zależności od aktywności użytkownika witryny, może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
  1. Imię i nazwisko użytkownika witryny;
  2. Numer telefonu użytkownika witryny;
  3. Adres email użytkownika witryny; 
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych użytkowników Witryny różni się w przypadku korzystania z różnych jej funkcjonalności. Za każdym razem, kiedy jest to wymagane przepisami RODO, użytkownik Witryny zostanie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie jego danych w konkretnym celu i zakresie. 

§ 4. Pliki cookies

 1. Witryna mateuszbanaszkiewicz.com używa plików cookies. 
 2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 3. Gromadzone informacje mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny Administratora, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi dostarczanych przez dostawcę systemu zarządzania treścią Witryny, które mogą rejestrować zachowanie użytkownika na stronie.
 5. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.