Koszyk

Koszyk jest pusty

Opróżnij koszyk

Koszyk

Koszyk jest pusty

Opróżnij koszyk

Mateusz Banaszkiewicz

Psycholog zdrowia

Regulamin sklepu onlinePRZED PODJĘCIEM DECYZJI O ZAKUPIE PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI

 

Definicje

 1. Sklep Online” – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom przeglądanie treści publikowanych na Stronie, zawieranie umów na odległość oraz dokonywanie płatności za Produkty;
 2. „Sprzedawca” – Mateusz Banaszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Banaszkiewicz M Power Ideas w Warszawie, ul. Ks. J. Sitnika 1/20, NIP 6612214907, REGON: 146092523, e-mail: kontakt@mateuszbanaszkiewicz.com, tel. +48 792 781 484.
 3. „Użytkownik”– podmiot korzystający ze Sklepu Online, w tym w szczególności Konsument oraz Kupujący, korzystający ze Sklepu Online.
 4. „Konsument”– osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. „Kupujący” – podmiot dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej nie będący Konsumentem
 6. „Nabywca” – Konsument i Kupujący łącznie
 7. „Konto”– podstrona Sklepu, w ramach której Konsument ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych.
 8. „Rejestracja”– jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Konsumenta Konta, dokonana z wykorzystaniem funkcjonalności Strony Sklepu Online.
 9. „Produkt”– jakikolwiek towar lub usługa w postaci kursu prowadzonego przez Sprzedawcę, które są możliwe do nabycia za pośrednictwem Sklepu Online.
 10. „Strona” – strona internetowa zawierająca Sklep Online pod adresem: https://mateuszbanaszkiewicz.com/
 11. „Umowa sprzedaży”– umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem za pośrednictwem Sklepu Online.
 12. „Usługi”– usługi świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Online, wskazane w niniejszym Regulaminie.
 13. „Regulamin Sklepu Online”– niniejszy dokument.

 

1._Informacje ogólne

 1. Podmiotem prowadzącym Sklep Online dostępny pod adresem https://mateuszbanaszkiewicz.com/ oraz świadczącym za jego pośrednictwem Usługi, w tym w szczególności sprzedaż Produktów jest Mateusz Banaszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Banaszkiewicz M Power Ideas w Warszawie, ul. Ks. J. Sitnika 1/20, NIP 6612214907, REGON: 146092523, e-mail: kontakt@mateuszbanaszkiewicz.com, tel. +48 792 781 484.
 2. Zakupy Produktów w Sklepie Online możliwe są dla Konsumentów oraz Kupujących, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Regulamin wprost nie nadaje takim podmiotom praw Konsumentów, to nie mogą oni z nich korzystać.
 3. Dostawa Produktów odbywa się w następujący sposób:
  1. Produkt zostanie udostępniony Nabywcy w wersji cyfrowej, w sposób umożliwiający pobranie go na dysk lokalny jego urządzenia.
  2. W sytuacjach wyraźnie zaznaczonych przez Sprzedawcę w opisie Produktu możliwa jest wysyłka materialnego nośnika Produktu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku zamówień spoza EOG, Nabywca powinien skontaktować się z obsługą Sklepu za pośrednictwem wiadomości email.
 4. Każdy Nabywca, w tym Konsument dokonujący zamówienia Produktów w Sklepie Online, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Sklepu Online. Zasady i warunki, na jakich Produkty są oferowane do sprzedaży w Sklepie Online przedstawione są w Regulaminie.
 5. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę niniejszy Regulamin Sklepu Online jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Minimalne wymagania techniczne, które powinno spełniać urządzenie, za pomocą którego Użytkownik będzie korzystał ze Sklepu Online są następujące:
  1. podłączenie do sieci Internet,
  2. dostęp do przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Chrome, Opera, Mozilla itp),   umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów  hipertekstowych (HTML)
  3. posiadanie konta pocztowego e-mail.
 7. Regulamin Sklepu Online udostępniany jest nieodpłatnie, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 8. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Online następujące Usługi:
  1. przedstawienie Produktów wchodzących w skład oferty Sklepu Online,
  2. możliwość składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Online, przez co rozumie się zawieranie Umów sprzedaży na odległość.

2. Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia przez Konsumenta (zawarcia Umowy sprzedaży na odległość), musi mieć on ukończone 18 lat i mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy pozostałych Kupujących.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Online wymaga od Nabywcy podjęcia następujących kroków:
  1. Skorzystania ze Strony;
  2. Dokonania wyboru Produktów dostępnych w Sklepie Online;
  3. Złożenia zamówienia poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych wskazanych przez instrukcje na Stronie Sklepu Online.
 4. Zamówienie dotyczące Produktów należy złożyć poprzez funkcjonalności Sklepu Online, w szczególności za pośrednictwem koszyka. Sklep Online za pośrednictwem Strony i wyświetlanych instrukcji przeprowadzi Użytkownika przez proces zakupu Produktów.
 5. Zamówienia składane w inny sposób nie będą akceptowane przez Sprzedawcę. Wyjątkiem są zamówienia dotyczące wysyłki poza EOG, jednak te dla swojej ważności wymagają odrębnego potwierdzenia przez Sprzedawcę, za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
 6. W celu złożenia zamówienia Nabywca za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu Online wskazuje:
  1. rodzaj Produktów oraz ich ilość;
  2. sposób dostawy;
  3. sposób płatności.
 7. Produkty niedostępne w Sklepie Online zostaną oznaczone przez Sprzedawcę w widoczny sposób. Takie Produkty nie będą mogły być przedmiotem Zamówienia Nabywcy.
 8. Przed złożeniem zamówienia Nabywca będzie musiał zaakceptować niniejszy Regulamin Sklepu Online. Złożenie zamówienia nastąpi po wyborze Produktów oraz wskazaniu ich ilości, potwierdzeniu wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz potwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 9. Do momentu złożenia zamówienia (skorzystania z przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) Nabywca ma możliwość dowolnej edycji zamówienia w oparciu o Produkty dostępne w Sklepie Online i funkcjonalności Sklepu Online.
 10. Potwierdzenie zamówienia poprzez jego akceptację przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą zgodnie z niniejszym Regulaminem Sklepu Online.
 11. W przypadku braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji, Sprzedawca poinformuje Nabywcę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany podczas procesu zamawiania Produktów.
 12. W terminie do 2 dni roboczych po złożeniu zamówienia oraz zapłaceniu za zamówienie, Nabywca otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, w tym w szczególności numer zamówienia, datę zamówienia, informacje o wybranych Produktach i ich ilości, sposobie i koszcie dostawy Produktów oraz cenie za całość zamówienia wraz ze wskazaniem sposobu zapłaty ceny. Ponadto Nabywca otrzyma informacje dotyczące możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży i sposobie porozumiewania się ze Sprzedawcą.
 13. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem zaksięgowania wpłaty i otrzymania przez Nabywcy wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. W przypadku braku otrzymania wiadomości potwierdzającej zawarcie Umowy sprzedaży przez Nabywcę, Sprzedawca zobowiązuje się przesłać taką wiadomość ponownie na wyraźny wniosek Nabywcy. Jeśli jednak Sprzedawca dysponuje jednoznacznym potwierdzeniem nadania wiadomości e-mail potwierdzającej zaksięgowanie wpłaty, wygenerowaną przez system informatyczny Sprzedawcy, która została wysłana na adres podany przez Klienta, umowę traktuje się za jednoznacznie zawartą.
 14. Bez względu na miejsce i sposób dostawy Produktów, Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, w oparciu o Regulamin Sklepu Online.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Nabywcy, w tym w szczególności Konsumentowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu Sklepu Online na Stronie oraz przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 
 16. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w ramach bezpiecznych płatności BLIK i szybkich przelewów internetowych jest paynow.
 17. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
  1. „Dostępne formy płatności:
   1. Karty płatnicze:
    1. Visa
    2. Visa Electron
    3. Mastercard
    4. MasterCard Electronic
    5. Maestro

3. Ceny

  1. Ceny Produktów będą wyrażone w Polskich Złotych (PLN). Ceny opublikowane na Stronie Sklepu Online w momencie złożenia zamówienia będą cenami obowiązującymi dla tegoż zamówienia. Ceny opublikowane na stronie internetowej Sklepu Online zawierają podatek VAT. Łączna cena podana na formularzu zamówienia stanowi całkowitą kwotę do zapłaty przez Konsumenta.
  2. Jeżeli koszt wysyłki nie jest wliczony w cenę Produktu, koszty wysyłki są opłacane przez Konsumenta, w sposób i w wysokości wskazanej w potwierdzeniu zamówienia. Konsument w momencie składania zamówienia może wskazać sposób wysyłki.

4. Płatność za zamówienie

   1. Zapłata za zamówione Produkty może być dokonywana za pomocą metod płatności wskazanych na Stronie Sklepu Online. Dokonanie zapłaty powinno nastąpić niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Po dokonaniu zapłaty Konsument otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
   2. Nieotrzymanie przez Sprzedawcę zapłaty za zamówienie w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia spowoduje, że, zamówienie zostanie anulowane, a Umowa sprzedaży nie zostanie zrealizowana.

5. Dostawa

    1. Produkty zamówione i opłacone przez Nabywcę zostaną mu dostarczone za pomocą wiadomości email przesłanej na adres wskazany w zamówieniu.
    2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczenia zakupionych Produktów bezpłatnie, bezzwłocznie, najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty dokonania zapłaty za wybrane przez Nabywcę Produkty.
    3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
    4. Po ściągnięciu na dysk Produktu przez Nabywcę (w zależności co Sprzedawca będzie w stanie łatwiej wykazać: wysłanie wiadomości email lub zapisanie jej treści na dysku Nabywcy), Nabywca traci prawo do odstąpienia od Umowy.

6. Odstąpienie od umowy sprzedaży

     1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony Sklepu Online Konsument może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
     2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub listownie na adres Sprzedawcy.
     3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi Załącznik 1 do Regulaminu Sklepu Online. Sprzedawca informuje, że Konsument może posłużyć się również formularzem załączonym do Ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
     4. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
     5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu objętego Zamówieniem w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik/dostawca.
     6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (tj. dostarczył Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży), oferta przestaje wiązać.
     7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem tegoż terminu. Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).
     8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta.
     9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał Konsument składając Zamówienie, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
     10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny sprawdzenia Produktu.
     11. Zmniejszenie wartości Produktu, za które Konsument ponosi odpowiedzialność, może być spowodowane także koniecznością czyszczenia lub naprawy Produktu, jeżeli okoliczności te były spowodowane korzystaniem przez Konsumenta z Produktu w zakresie szerszym niż sprawdzenie Produktu.
     12. Sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu ceny, jeżeli Produkt powróci do niego w takim stanie, iż nie będzie nadawać się już do dalszej Sprzedaży (w szczególności ze względów higienicznych lub bezpieczeństwa). W takim wypadku Sprzedawca ponownie odeśle Produkt Konsumentowi, jeżeli otrzyma od Klienta kwotę pokrywającą koszty wysyłki.
     13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Usługi Sklepu Online

      1. W przypadku wystąpienia błędów czy problemów technicznych dotyczących funkcjonowania Usług, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem danych do kontaktu wskazanych w Regulaminie Sklepu Online.
      2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Sklepu Online, a także do powtrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Usług oraz samego Sklepu Online, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
       1. korzystania ze Sklepu Online w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
       2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Online niezamówionej informacji handlowej (spam); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
       3. korzystania ze Sklepu Online w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu Sklepu Online, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
       4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
       5. korzystania ze Sklepu Online w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
       6. korzystania ze Sklepu Online jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie zdjęć i opisów Produktów jest niedozwolone;
      3. W przypadku, gdy Użytkownik naruszy Regulamin Sklepu Online, Sprzedawca może pozbawić go prawa do korzystania ze Sklepu Online, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Online lub usług oferowanych w ramach Sklepu Online, ze skutkiem natychmiastowym. Takie działanie Sprzedawcy będzie uzasadnione w szczególności w następujących przypadkach:
       1. Podania przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia danych osobowych niezgodnych z prawdą, niedokładnych lub nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich.
       2. Dopuszczenia się za pośrednictwem Sklepu Online naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu Online.
       3. Dopuszczenia się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem Sklepu Online.

7. Gwarancja i Rękojmia

        1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkty wolne od wad. W przypadku dostarczenia Produktów posiadających oczywiste wady materialne lub produkcyjne, w tym wady powstałe podczas dostawy, Konsument zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić takie wady Sprzedawcy. Sprzedawca udziela 30-dniowej gwarancji na Produkty oferowane w Sklepie Online. Brak zgłoszenia reklamacji nie wpływa na przysługujące Konsumentowi prawa ustawowe, z wyłączeniem ustawowego okresu gwarancji. W zakresie wszystkich wad zakupionych Produktów występujących podczas okresu gwarancji, Konsument ma prawo domagać się usunięcia wady lub wymiany Produktu na nowy lub w przypadku, w którym byłoby to niemożliwe, zwrotu ceny Produktu.
        2. Sprzedawca według swojego uznania na swój koszt dokonuje naprawy lub wymiany Produktu lub zwrotu ceny zakupu po zwrocie Produktu w przypadku, gdy Produkty dostarczane przez Sprzedawcę, nie są zgodne z obowiązującą gwarancją.
        3. Z uwagi na konieczność weryfikacji zgłaszanych przez Konsumenta wad, reklamowany Produkt musi być przekazany Sprzedawcy w całości.
        4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
        5. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawcy obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.
        6. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłoszenia reklamacji do Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Konsumenta są określone są w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8. Dane osobowe

         1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu Online (dalej: „Dane”) jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych zawarte są w Polityce prywatności Sprzedawcy dostępnej na jego stronie internetowej: link.
         2. Sprzedawca przetwarza Dane na potrzeby:
          1. realizacji Zamówień,
          2. rozpatrywania reklamacji,
          3. udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników poprzez formularze dostępne na stronach Sklepu Online.
         3. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest przygotowanie i zawarcie pomiędzy Użytkownikiem oraz Sprzedawcą umowy na świadczenie Usługi – art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane przetwarzane są również w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe) – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Niepodanie Danych powoduje niemożność realizacji Zamówienia lub odpowiednio realizacji innej Usługi.
         4. Na potrzeby realizacji zamówienia są przetwarzane następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres email (w celu kontaktu pomiędzy Konsumentem a dostawcą zamówienia).
         5. Dane o zamówieniu będą przechowywane przez okres maksymalnie 6-letni, w celu rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi oraz na potrzeby wynikające z przepisów podatkowych.
         6. Dane dotyczące adresu dostawy zamówienia oraz dane kontaktowe Konsumenta konieczne do poinformowania go o statusie zamówienia będą przekazywane firmom pocztowym/kurierskim w celu dostawy zamówienia. Dane Użytkownika mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia zamówienia – stosowanie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności. Instytucje płatnicze są odrębnymi administratorami danych jako podmioty świadczące na rzecz Konsumenta usługę płatniczą.
         7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
         8. Użytkownikom Sklepu Online przysługuje prawo do:
          1. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych;
          2. żądania poprawienia nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych;
          3. żądania usunięcia Danych (sprzeciw wobec przetwarzania);
          4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
          5. przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,
          6. złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
          7. Pełna polityka prywatności (RODO): link

9. Postanowienia końcowe

           1. Regulamin Sklepu Online obowiązuje przez cały okres funkcjonowania Sklepu Online. Sprzedawca może – z ważnych przyczyn – zakończyć świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Sklep Online, w tym usługi prowadzenia Konta, przesyłając o tym informację do Użytkownika.
           2. W przypadku zmian Regulaminu Sklepu Online, Sprzedawca zamieści informację o zmianie Regulaminu na Stronie.
           3. Zmiana Regulaminu Sklepu Online jest skuteczna od terminu wskazanego przez Sprzedawcę, jednak nie prędzej niż w przeciągu 7 dni od momentu ogłoszenia nowej treści Regulaminu Sklepu Online na Stronie.
           4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu na podstawie następujących przyczyn:
            1. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
            2. zmian wynikających bezpośrednio ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania ze Sklepu Online, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem Sklepu Online;
            3. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Sklepu Online, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Sprzedawcy.
           5. Produkty oferowane w Sklepie Online są objęte osobistymi oraz majątkowymi prawami autorskimi ich autorów. Kopiowanie i udostępnianie Produktów możliwe jest tylko po uprzednim uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia od ich autorów.
           6. Wszelkie zmiany w Regulaminie Sklepu Online będą wprowadzane z zachowaniem praw nabytych przez Użytkowników, o ile pozwalać na to będą przepisy prawa. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Ogólnych Warunkach zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.
           7. Zamówienia złożone przez Konsumentów przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków będą realizowane według dotychczasowych postanowień Ogólnych Warunków.
           8. W przypadku, gdy Konsument nie będzie zadowolony ze sposobu rozwiązania kwestii spornych, ma on prawo skierowania sprawy na drogę sądową, do właściwego miejscowo polskiego sądu powszechnego. Możliwość zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym wyraźnie wyłączona.
           9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144 1204 z późn. zm); ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. 827 z późn. zm); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
           10. Regulamin Sklepu Online wchodzi w życie w dniu 07.2020.

 

Załącznik nr 1. Wzór odstąpienia od Umowy

Data i miejsce


Imię i nazwisko Konsumenta

Adres Konsumenta

 

Sprzedawca

[w tym miejscu Konsument powinien wpisać nazwę Sprzedawcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [Produkty do wymienienia] / umowy o świadczenie usług Sklepu Online [nazwa sklepu]. Data zawarcia umowy [data].

 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  

 

Załącznik nr 2. Zasady i tryb składania reklamacji

 

 1. Reklamacja dotycząca Umowy sprzedaży może zostać złożona przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia e-mailem lub listownie na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zaleca podanie następujących informacji w opisie reklamacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, (data wystąpienia wady i jej rodzaj) oraz preferowany sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Konsumentowi przysługuje również możliwość reklamacji co do jakości świadczonych usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji w powyższym terminie oznacza, uznanie reklamacji za uzasadnioną.
 4. W przypadku, gdy z Sprzedawca nie będzie w stanie podjąć decyzji o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji, Sprzedawca poprosi Konsumenta o przesłanie na wskazany adres Produktu, żeby móc dokładnie ocenić podstawy reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 6. Złożenie reklamacji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie stanowi przesłanki dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego lub innego postępowania regulowanego zgodnie z treścią obowiązujących przepisów.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_Konsumenckie.php