Koszyk

Koszyk jest pusty

Opróżnij koszyk

Koszyk

Koszyk jest pusty

Opróżnij koszyk

Mateusz Banaszkiewicz

Psycholog zdrowia

Chcesz by inni dobrze czuli się w Twoim towarzystwie? Naucz się zadawać pytania [English below]

Komunikacja

Komunikacja z innymi jest procesem, który umożliwia nam zaspokajanie różnorodnych potrzeb, również psychologicznych.

Choć całe życie spędzamy na treningu komunikacji z innymi, większość ludzi doświadcza różnego rodzaju trudności w tym zakresie.

Badania Marr i Cable z 2014 roku wskazują na przykład, że ludzie mają skłonność by dużo mówić na swój temat, co zwykle nie jest najlepszą strategią w interakcji z innymi.

Karen Huang wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu Harvarda przeprowadziła serię badań by zweryfikować, jak zadawanie pytań podczas rozmowy wpływa na lubienie przez innych.

Badacze wykazali, że druga strona miała większą szansę polubić rozmówcę, gdy zadawał więcej pytań. Było to przynajmniej 9 pytań podczas 15-minutowej rozmowy. Wykazano również, że zadawanie pytań sprzyja lubieniu rozmówcy, ponieważ daje większe poczucie responsywności tzn. wskazuje na to, że druga osoba nas słucha i jest zaangażowana w rozmowę, co zaspokaja nasze potrzeby interpersonalne.

Efekt korzystnego działania pytań utrzymuje się nawet, gdy oceny poziomu polubienia dokonuje osoba postronna.

W ostatnim z badań naukowcy zdecydowali się sprawdzić działanie pytań w ramach „szybkiego randkowania” i wykazali, że osoby, które zadawały więcej pytań miały większą szansę zostać zaproszone na drugą randkę.

Co ciekawe ludzie subiektywnie nie przewidywali, że polubienie drugiej osoby będzie częściowo zależne od liczby zadawanych przez nią pytań.

Na koniec uwaga: najskuteczniejsze we wzbudzaniu wspomnianego poczucia responsywności oraz lubienia rozmówcy było zadawanie dużej liczby tzw. pytań uzupełniających (Follow-up questions) np.

A: Planuję pojechać nad Wigry
B: Ooo! Ale super!😍 Byłeś tam wcześniej?

Niekorzystnie działało jednak zadawanie dużej liczby pytań zmieniających temat (Full switch questions) np.

A: Jestem psychologiem
B: Co jadłeś na obiad?😬

Pamiętajmy więc, że choć podczas rozmowy zwykle lubimy dzielić się własnym punktem widzenia to często w pierwszym kroku zamiast mówić, warto słuchać. W drugim zamiast radzić, warto pytać.

Ps.
Poniżej znajdują się również inne przykładowe kategorie pytań jakie możemy stosować podczas rozmowy:

Częściowo zmieniające temat:
A: W weekendy lubię aktywnie spędzać czas, zwłaszcza jeździć nad morze
B: Byłaś kiedyś w tym miejscu z trampolinami we Wrocławiu?

Odzwierciedlające:
A: Lubisz zwierzęta?
B: Uwielbiam koty, a Ty?

Retoryczne: nie wymagają odpowiedzi, mogą służyć podkreśleniu swojego punktu widzenia
A: Kiedy masz szansę na trzytygodniowy urlop?
B: Może pod koniec roku. Tylko jak ja przygotuję na ten czas dokumentację dla zespołu? Nawet nie chcę myśleć.

Huang, K., Yeomans, M., Wood Brooks, A., Minson, J., Gino, F. (2017). It Doesn’t Hurt to Ask: Question-Asking Increases Liking. Journal of Personality and Social Psychology, 113(3), 430–452.

Zostańmy w kontakcie:
INSTAGRAM
YouTube
Facebook
LinkedIn


You want others to feel comfortable in your company? Learn to ask questions


Communication with others is a process that enables us to fulfil various needs, including psychological ones.

Although we spend our entire lives training communication with others, most people experience all sorts of difficulties in this regard.

For example, research by Marr and Cable from 2014 shows that people tend to talk a lot about themselves, which when overused is not the best strategy for interacting with others.

Karen Huang and colleagues at Harvard University conducted a series of studies to see how asking questions in a conversation affects liking by others. 

They found that the other person was more likely to like the interlocutor when he asked more questions. It was best when there were at least 9 questions during a 15-minute interview. It has also been shown that asking questions promotes liking of the other person because it gives a greater sense of responsiveness. It makes people think that the other person is listening to us and is engaged in the conversation which fulfils our interpersonal needs.

The effect persists even when the assessment of the level of likeness is made by an observer. In the last study, researchers decided to test this effect in speed-dating interactions. They found that people who asked more questions were more likely to be asked for a second date. Interestingly, people subjectively did not anticipate that liking the other person would be partially dependent on the number of questions they asked.

Finally: the best in increasing the feeling of responsiveness and liking the other person was using mostly so-called Follow-up questions:

A: I plan to go to Rome.
B: Ooo! That’s great! 😍 Have you been there before?

The least effective was asking a large number of Full switch questions:

A: I am a psychologist
B: What did you have for dinner? 😬

It’s wise to remember that although we usually like to share our point of view during a conversation, it is often worth to listen first, instead of speaking. Then it is worth asking instead of advising.

Ps.
Below are also other categories of questions that we can use during a conversation:

Partial switch:
A: I like to spend my time actively on weekends, especially going to the seaside
B: Have you ever been to this place with trampolines in Wrocław?

Mirror:
A: Do you like animals?
B: I love cats, do you?

Rhetorical: they do not require an answer, they are used to make a point rather than elicit information
A: When do you have the chance for a three-week vacation?
B: Maybe at the end of the year. How will I prepare documentation for the team to be able to go? I don’t even want to think about that..

 

Zapisz się do newslettera