Koszyk

Koszyk jest pusty

Opróżnij koszyk

Koszyk

Koszyk jest pusty

Opróżnij koszyk

Mateusz Banaszkiewicz

Psycholog zdrowia

Czym są mikroagresje? / What are microaggressions?

Komiks, Komunikacja

dr Sandra Frydrysiuk
Mateusz Banaszkiewicz

[ENGLISH BELOW]

Dyskryminacja kojarzy nam się z celowym działaniem na niekorzyść danych osób lub grup ze względu na posiadaną przez nie cechę tożsamości. Może do niej jednak dojść również w sposób nieświadomy i nieintencjonalny. 

Mikroagresje (zwane też mikronierównościami) to drobne, czasem subtelne i trudno uchwytne zachowania, wypowiedzi lub gesty. Osoba która je stosuje najczęściej nie ma złej woli i nie zdaje sobie z tego sprawy. 

Przykładowe komentarze:

  • “Jak na kobietę dobrze prowadzisz”
  • “Nie zachowujesz się jak osoba, która pochodzi z małego miasta”
  • “Nie słychać u Ciebie wschodniego akcentu”
  • “Jak Ci się żyje w Polsce?” 

Mikroagresją może być pozorny komplement, który w rzeczywistości jest aktem agresji – deprecjonuje osobę, zamiast ją wzmacniać.

Inne przykłady:

“Świetnie mówisz po Polsku”, gdy niechący powiemy to osobie, która być może jest innego koloru skóry niż nasz, która jednak urodziła się w Polsce.

Komunikat: “Serio? masz taki niezaściankowy światopogląd” powiedziany do osoby, która pochodzi ze wsi.

Kolejny przykład: “Jesteś bardzo męski jak na geja”.

Dokonując mikroagresji próbujemy przekazać komuś komplement, jednocześnie posługując się stereotypem wobec grupy, do której ta osoba należy. 

Takie komunikaty w rzeczywistości mówią: To imponujące, że udało Ci się wyjść poza ograniczenia, które dotyczą Twojej grupy.

Mikroagresje – jako akty dyskryminacyjne – mają makrokonsekwencje: jednoznacznie szkodzą osobie, która jest ich adresatką_adresatem, prowadzą m.in. do doświadczania przewlekłego lęku, obniżonego poczucia własnej skuteczności i obniżonego nastroju.


[ENGLISH]

 

Discrimination is associated with deliberate acting to the detriment of a given person or a group due
to their identity trait. However, it can also happen unknowingly and unintentionally.
Microaggressions (also called micro-inequalities) are minor, sometimes subtle and difficult to pick up
behaviours, statements or gestures. The person who uses them usually is neither malevolent nor
aware of it.
Example comments:
„For a woman you drive well”
„You do not act like a person who comes from a small town”
„You accent does not sound eastern”
„How is your life in Poland?”
Apparent compliment can in fact be a microaggression, which is an actual act of aggression – it
disparages the person instead of making them stronger.
Other examples:
„You speak Polish very well” – when we unintentionally tell it to a person who is of a different skin
colour than ours, but was born in Poland.
The message: “Really? You have such a non-parochial worldview ”said to a person who comes from
the countryside.
Another example: „You are very masculine for a gay.”
When using microaggression we try to give someone a compliment, however, at the same time, we
perpetuate the stereotype towards the group to which this person belongs.
In reality, these messages say: It is impressive that you have managed to go beyond the limits which
apply to your group.
Microaggressions, as discriminatory acts, have macro consequences: they explicitly harm the person
who is their addressee and cause symptoms such as chronic anxiety, lowered self-efficacy, and bad
mood.

Zapisz się do newslettera

.